نمایش یک نتیجه

تور صعود دماوند [2.5 روزه با مجرب ترین سرپرستان]

  • صعود با راهنمای مجرب ترین کوهنوردان
  • حمل و نقل از تهران به پلور و بازگشت به تهران
  • حمل و نقل از پلور به گوسفندسرا با خودروی SUV
  • 6 وعده غذایی اصلی در طول برنامه
  • راهنمایی تهیه لوازم و آماده سازی جهت برنامه
  • حمل 10 کیلوگرم بار برای هر نفر تا بارگاه سوم
  • 2 شبمانی در کوهستان (در چادر یا پناهگاه)
  • برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.