مقایسه مسیر شمالی و جنوبی اورست: کدام بهتر است؟

0 (0) بیش از 18 مسیر صعود شده و البته چند مسیر نیمه کاره در قله اورست وجود دارد. با … ادامه خواندن مقایسه مسیر شمالی و جنوبی اورست: کدام بهتر است؟