کوه آرارات کجاست [ارتفاع، هوا، راهنمای صعود]

کوه آرارات ، کوهی آتشفشانی در منتهی الیه شرقی کشور ترکیه می باشد. این قله از دو مخروط آتشفشانی اصلی تشکیل شده است که به نام آرارات بزرگ و کوچک خوانده میشوند. آرارات بزرگ یا بویوک آغری داغی بلندترین کوه ترکیه است. آرارات کوچک یا کوچوک آغری داغی در حدود ۱۱ کیلومتری قله اصلی قرار … ادامه خواندن کوه آرارات کجاست [ارتفاع، هوا، راهنمای صعود]